Siam city insurance สยามซิตี้ประกันภัย ทำประกัน online ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก ประกันภัยรายย่อย นักเรียนอุ่นใจ

     ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามซิตี้ประกันภัยจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สยามซิตี้ประกันภัยจำกัด (มหาชน) และให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกำหนด โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

     ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2562 กำหนดให้บริษัทประกันภัย จะต้องมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Code of Conduct Manual) เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคู่ค้ามีความน่าเชื่อถือและความสุจริตใจต่อกันอันเป็นกรอบในการปฎิบัติประการหนึ่งที่มีการกำกับไว้ให้ดำเนินการ จึงจะสามารถเสริมสร้างให้ระบบการประกันภัยนั้น มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากสังคมได้อย่างดียิ่ง และปัจจัยที่สำคัญที่สุดในธุรกิจการบริการคือ บุคคล เพราะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง จึงจำเป็นต้องกำหนดกรอบกติกาเพื่อให้เป็นแนวถือปฎิบัติที่ดีสำหรับบุคคลากรในสายอาชีพประกันภัย รวมทั้งองค์กรก็จะต้องมีการส่งเสริมให้เกิดแนวทางดังกล่าวด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

     ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2562 กำหนดให้บริษัทประกันภัย จะต้องมีนโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร (Whistleblowing Policy and Procedure) ที่มีประสิทธิภาพ จีงเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้มีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และมีข้อสงสัยใดๆ ต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนการแจ้งเบาะแสหากพบเห็นการกระทำของบุคลากรภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงพฤติกรรมมิชอบและเข้าข่ายการทุจริตของพนักงานบริษัท เพื่อเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวัง การกำกับติดตามการดำเนินงาน การพัฒนาปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทสืบไป

     ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2562 กำหนดให้บริษัทประกันภัย จะต้องมีนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่มีประสิทธิภาพ เพราะบริษัทให้ความสำคัญในหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ การปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินการต่างๆ ที่โปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้กรรมการและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางปฎิบัติ

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้มีการเผยแพร่ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ของบริษัทประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยและธนาคาร พ.ศ.2561 นั้น

     ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ประชุมเมือวันที่ 26 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้กำหนดนโยบายการปฎิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม เพื่อให้เป็นนโยบาย แนวทางคู่มือและบรรทัดฐานในการปฎิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมของผู้บริหาร คณะทำงานและพนักงาน เป็นวัฒนธรรมในการควบคุมดูแลคุณภาพการให้บริการของบริษัทอย่างเป็นธรรม เป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสามารถประเมินความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างทันท่วงที

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-202-9500 โทรสาร 02-202-9555 E-mail : siamcityins@siamcityinsurance.com
Siam City Insurance.co.th