Siam city insurance สยามซิตี้ประกันภัย ทำประกัน online ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก ประกันภัยรายย่อย นักเรียนอุ่นใจ Full Width Slider (html validation demostration) - Jssor Slider, Slideshow
javascript

ช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย หรือตัวแทนของบริษัทฯ

    เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย หรือตัวแทนของบริษัท ซึ่งบริษัทถือเป็นเรื่องสำคัญ ทุกข้อร้องเรียน และความคิดเห็นของผู้ร้องเรียนจะได้รับการใส่ใจ แก้ไขปรับปรุง โดยสามารถร้องเรียนได้ที่


                               

ช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนในการทุจริตประพฤติมิชอบ และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ

    นอกจากนี้บริษัทยังจัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการฉ้อฉล การทุจริต หรือการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ คณะกรรมการตรวจสอบ

    ไปรษณีย์     E-Mail
    บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
    เลขที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
    คณะกรรมการตรวจสอบ
    anti_corruption@siamcityins.com

    ผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนควรให้ข้อมูลให้ชัดเจน ชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันและเวลา สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ รายละเอียดของเหตุการณ์ หมายเลขโทรศัพท์หรือ E-Mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อกลับเพื่อที่ผู้ดำเนินการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สืบสวนข้อเท็จจริง บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

Siam City Insurance.co.th