FWD General insurance เอฟดับบลิวดีประกันภัย ทำประกัน online ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก ประกันภัยรายย่อย

  1. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างและ ทรัพย์สิน ดังนี้
      1.1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) ได้แก่ บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว สำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น
             เรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นต้น กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติมห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด
             คอนโดมิเนียม

      1.2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่อง
             ใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่
             อาศัยของผู้เอาประกันภัย

       ซึ่งจะให้ความคุ้มครองมาตรฐานต่อความเสียหายที่เกิดจาก
           ◦ ไฟไหม้ รวมถึงไฟไหม้ป่า พุ่มไม้ พงรก และการเผาป่าเพื่อปราบพื้นที่
           ◦ ฟ้าผ่า รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจร เนื่องจากฟ้าผ่า
           ◦ การระเบิดทุกชนิด
           ◦ ภัยจากยานพาหนะ หรือช้าง ม้า วัว ควาย
           ◦ ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
           ◦ ภัยเนื่องจากน้ำ
               ◾ เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ
               ◾ จากการปล่อย รั่วไหล ล้น
               ◾ จากท่อน้ำ ถังน้ำฯ รวมถึงน้ำฝนที่ผ่านเข้าทางอาคารที่ชำรุด
              
* แต่ไม่รวมถึง น้ำท่วม และท่อประปาที่แตกนอกอาคาร
       ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อภัยเพิ่มเติมได้ดังนี้
             ภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากควัน ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ภัยจลาจล และนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากป่าเถื่อน
             ใและการกระทำด้วยเจตนาร้าย ภัยระอุที่มีการลุกไหม้ / ระเบิด ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า

               **หมายเหตุ "สนใจรายละเอียดเพื่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท"
  2. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด
      ตามหลักของการประกันภัยทั่วไปในการทำประกันภัยผู้เอาประกันภัยจะตัองกำหนดจำนวนเงิน เอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินเพื่อจะได้รับการชดใช้เต็มตามมูลค่าที่แท้จริง แต่สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัดกำหนดให้ผู้เอาประกันภัย สามารถกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงได้เป็นกรณีพิเศษซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายแล้วก็จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย


FWD General Insurance