ประกันอุบัติเหตุและโรคติดเชื้อ

ไวรัส Covid-19 (ไวรัสโคโรนา)

 

 

 

 

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) 20,000 30,000 40,000
2. ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 (จ่ายตามทุนประกันภัยที่ระบุ) 150,000 200,000 300,000
3. ค่าชดเชยรายได้รายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 (สูงสุด 30 วัน) 300 500 500
4. ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการ บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 10,000 10,000 10,000

ราคาเบี้ยรวม

160

290

400

 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
  1. ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อ.บ.1)
  2. มอบผลประโยชน์เมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยว่าเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  3. ประกันภัยประเภทนี้เหมาะกับทุกเพศ จะอายุเท่าไหร่ (1-99 ปีบริบูรณ์) ก็จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเท่ากัน ความคุ้มครองไม่ซับซ้อน คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 เงื่อนไขการรับประกัน
  1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 1-99 ปีบริบูรณ์
  2. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครอง หรือสภาวะที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
  3. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่ได้เดินทางทั้งไปและกลับยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งประกาศ โดยกระทรวงสาธารณสุขภายใน 14 วันก่อนขอทำประกันภัย
  4. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาตืไทยและสามารถซื้อกรมธรรม์ภัยนี้ได้ 1 ฉบับต่อ 1 คนเท่านั้น
  5. ไม่ให้ความคุ้มครอง กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการเดินทางระหว่าง ประเทศขององค์การอนามัยโลก (WHO) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ/หรือกระทรวงสาธารณสุข