Siam city insurance สยามซิตี้ประกันภัย ทำประกัน online ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก ประกันภัยรายย่อย นักเรียนอุ่นใจ

     บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อว่า บริษัท คลังสินค้าแม่น้ำประกันภัย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2491 โดยมีผู้ก่อตั้ง รวม 7 ท่าน นำโดยเจ้าพระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวณิก) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1-3 หัวมุมถนนราชวงศ์ เขตสัมพันธ์วงศ์ วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง คือ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภทรวมทั้งการรับประกันภัยต่อและการเอาประกันภัยต่อ

     ในปี 2537 กลุ่มของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุนการขยายงานของบริษัท และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท สยามซิตี้ อินชัวรันส์ จำกัด พร้อมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท

     ในปี 2547 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจาก สยามซิตี้ อินชัวรันส์ เป็น บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด จนกระทั่งในในปี 2554 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการเข้ากับ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และในปีเดียวกันนั้น ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มีการเปิดขายหุ้นสามัญของบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด ให้กับผู้สนใจ

     วันที่ 23 สิงหาคม 2554 กลุ่มพานิชชีวะ นำโดย นายสมบัติ พานิชชีวะ เข้าถือหุ้นของบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด และในปีถัดมา บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด ได้แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจํากัด

     บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยมาเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษ และเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนที่ดีจากกลุ่มลูกค้าและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า และพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้มีศักยภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้า และผู้ถือหุ้นและในกลุ่มสมาชิกบริษัทประกันวินาศภัยด้วยกัน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้สร้างการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

  1. เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น แจ้งให้บริษัททราบเรื่องโดยไม่ชักช้าตามช่องทางการติดต่อกับบริษัท ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจและตรวจสอบความเสียหายโดยทันที หรือตามเวลานัดหมาย
  2. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาความเสียหายแล้ว เห็นว่าเพื่อความสะดวกรวดเร็วไม่จำเป็นต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจและตรวจสอบความเสียหาย บริษัทฯ จะแนะนำให้ผู้แจ้งปฏิบัติและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อการเรียกร้องค่าสินไหม
  3. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกัน, ผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์แล้ว บริษัทฯ จะรีบดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
  หากบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เอาประกัน, ผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ ทราบพร้อมแจ้งรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสาร
  4. หากบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน บริษัทฯ จะพิจารณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์
  4.1 กรณีกรมธรรม์คุ้มครอง บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เอาประกัน, ผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ ทราบภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารหลักฐาน
  4.2 กรณีไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกัน, ผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ ทราบภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารหลักฐาน พร้อมระบุเหตุผล
  หมายเหตุ   หากผู้เอาประกัน, ผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ ยังมิได้มีการแสดงตนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขอหลักฐานการแสดงตน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
  1. ค่าสินไหมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.)
  - ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น นัดจ่ายค่าสินไหมภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
  - ค่าเสียหายส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้น นัดจ่ายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ทราบความรับผิดตามกรมธรรม์
  2. ค่าสินไหมประเภทอื่นๆ นัดจ่ายค่าสินไหมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
  สินไหมรถยนต์
  แบบฟอร์มรายงานสินไหมอุบัติเหตุ (รถยนต์)
 
  คำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น (บต.3)
 
  แบบคำร้องขอรับส่วนเกินเบื้องต้น
 
   
  สินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ
  แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (อุบัติเหตุและสุขภาพ)
 
  แบบฟอร์มสรุปรายการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (สำหรับนักเรียน-นักศึกษา)
 
  หนังสือส่งตัวเข้ารักษาพยาบาล (อุบัติเหตุ)
 
  แบบฟอร์มบัญชีเครือญาติ (อุบัติเหตุ)
 
  หนังสือค้ำประกันและสละสิทธิ์
 
   
  สินไหมทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด
  แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั่วไป
 


  รถประกัน
  1. ใบเคลมหรือใบแจ้งความเสียหาย (ฉบับจริง)
  2. ใบเสนอราคาของอู่ที่ตกลงอนุมัติไว้แล้ว
  3. ใบเสร็จรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
  4. รูปภาพความเสียหายและการซ่อมทุกขั้นตอน (ก่อนซ่อม ขณะซ่อมและหลังซ่อมเสร็จ) พร้อมรูปเทียบอะไหล่
  5. สัญญาประณีประนอมยอมความ
  6. หน้าบัญชีบัญชีธนาคารที่ประสงค์จะให้บริษัทโอนเข้าบัญชี
  7. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
  8. หนังสือมอบอำนาจและเอกสารประกอบ กรณีผู้เอาประกันภัยมิได้มาติดต่อด้วยตนเอง
  รถคู่กรณี
  1. ใบเคลมหรือใบแจ้งความเสียหาย (ฉบับจริง)
  2. ใบเสนอราคาของอู่ที่ตกลงอนุมัติไว้แล้ว
  3. สัญญาประณีประนอมยอมความ
  4. หน้าบัญชีบัญชีธนาคารที่ประสงค์จะให้บริษัทโอนเข้าบัญชี
  5. สำเนาบัตรเจ้าของรถ,สำเนาทะเบียนรถหน้าผู้ครอบครองผู้ถือกรรมสิทธิ์,หน้าตารางกรมธรรม์ภาคสมัครใจ (ถ้ามี)
  6. กรณีนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองจดทะเบียนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
  7. หนังสือมอบอำนาจและเอกสารประกอบ กรณีผู้ถือกรรมสิทธิมิได้มาติดต่อด้วยตนเอง
  ทรัพย์สินรถคู่กรณี
  1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียหายหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิในทรัพย์สินที่เสียหาย
  2. บัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียหาย
  3. ใบเสนอราคาทรัพย์สินที่อนุมัติแล้ว
  4. สัญญาประณีประนอมยอมความ
  5. หน้าบัญชีบัญชีธนาคารที่ประสงค์จะให้บริษัทโอนเข้าบัญชี
  6. กรณีนิติบุคคลลต้องมีหนังสือจดทะเบียนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
  7. หนังสือมอบอำนาจและเอกสารประกอบ กรณีผู้ถือกรรมสิทธิมิได้มาติดต่อด้วยตนเอง
  ค่าปลงศพผู้ขับขี่รถประกันและผู้โดยสารในรถประกัน (รย. 01)
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัตรประชาชนทายาท
  4. สำเนาใบมรณะบัตร
  5. บัญชีเครือญาติ
  6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ระบุตัวผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่รถประกันและผู้โดยสาร (รย.02)
  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บ
  2. ใบรับรองแพทย์
  3. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)
  ค่าปลงศพบุคคลภายนอก
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัตรประชาชนทายาท
  4. สำเนาใบมรณะบัตร
  5. บัญชีเครือญาติ
  6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ระบุตัวผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ค่ารักษาพยาบาลบุคคลภายนอก
  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บ
  2. ใบรับรองแพทย์
  3. เอกสารแสดงการเข้ารักษาพยาบาล
  4. หนังสือแสดงรายได้ (ถ้ามี)
  เอกสารการจ่ายค่าสินไหมคืนทุนประกัน กรณีรถสูญหายหรือไฟไหม้
  1. สมุดคู่มือทะเบียนรถและลงนามผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหน้าเจ้าของรถ และต้องระบุแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป
  2. ชุดโอนตามแบบของกรมการขนส่งทางบกพร้อมลงนามในช่องผู้มอบอำนาจจำนวน 2 ชุด
  3. หนังสือมอบอำนาจตามแบบของกรมขนส่งทางบกพร้อมลงนามในช่องผู้มอบอำนาจ จำนวน 2 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์และรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
  5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์และรับรองสำเนาจำนวน 2 ชุด
  6. สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อที่เกี่ยวข้องกับการรับคดีรถสูญหาย
  7. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง
  8. กุญแจรถ จำนวน 2 ดอก
  9. กรณีที่ใช้สิทธิ์รถคันแรก จะต้องมีหนังสือการยกเลิกใช้สิทธิ์ หรือ ใบเสร็จรับเงินคืนจากกรมสรรพมิต
  เอกสารการจ่ายคืนทุนประกันกรณีเสียหายโดยสิ้นเชิง
  1. หนังสือคู่มือการจดทะเบียนรถและลงนามผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหน้าเจ้าของรถ
  2. ชุดโอนตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมลงนามในช่องผู้มอบอำนาจ จำนวน 2 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธ์และรับรองสำเนาจำนวน 2 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์และรับรองสำเนาจำนวน 2 ชุด
  5. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง
  6. กุญแจรถ จำนวน 2 ดอก
  7. กรณีใช้สิทธิ์รถคันแรก จะต้องมีหนังสือการยกเลิก การใช้สิทธิ์หรือใบเสร็จรับเงินคืนจากกรมสรรพสามิต
     


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสินไหมทดแทนรถยนต์และทั่วไป ภาคสมัครใจ

โทร 02-202-9500 FAX 02-245-7994

E-mail : claimsmotorHO@siamcity.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสินไหมทดแทนรถยนต์และทั่วไป ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

โทร 02-202-9500 FAX 02-245-7994

E-mail : claimsmotorHO@siamcity.com


  1. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ตัวจริง)
  2. ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง)
  3. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ (ถ้ามี)
  4. สำเนาใบชันสูตรศพ (กรณีเสียชีวิต)
  5. สำเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)
  6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ (กรณีเสียชีวิต)


สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ฝ่ายสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและสุขภาพ

โทร. 02-202-9570 Fax. 02-245-7761

E-mail : PA_Claim@Siamcityins.com


  1. กรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
  1.1 จดหมายแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  1.2 รูปถ่ายความเสียหาย
  1.3 สรุปรายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
  1.4 ใบเสนอราคา หรือ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงราคาทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
  1.5 เอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกประจำวันตำรวจ (ถ้ามี)
  1.6 เอกสารประกอบอื่นๆ ที่บริษัทฯ ร้องขอและแจ้งให้ทราบ
  2. กรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  2.1 จดหมายแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  2.2 รูปถ่ายความเสียหาย
  2.3 สรุปรายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
  2.4 ใบเสนอราคา หรือ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงราคาทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
  2.5 เอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือแจ้งเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก, / บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ถ้ามี)
  2.6 เอกสารประกอบอื่นๆ ที่บริษัทฯ ร้องขอและแจ้งให้ทราบ
  3. กรณีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก
  3.1 จดหมายแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  3.2 รูปถ่ายความเสียหาย
  3.3 ใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์ ค่ารักษาพยาบาล ของบุคคลภายนอก
  3.4 ใบมรณบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย ของบุคคลภายนอก
  3.5 บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี และรายงานชันสูตรพลิกศพรับรองสำเนาโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี (ถ้ามี)
  3.6 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของบุคคลภายนอก และ ผู้รับประโยชน์
  3.7 เอกสารประกอบอื่นๆ ที่บริษัทฯ ร้องขอและแจ้งให้ทราบ
  4. สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
  4.1 หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Letter)
  4.2 รูปถ่ายสินค้าที่ได้รับความเสียหาย (Photograph)
  4.3 หนังสือแจ้งเรียกร้องและการตอบกลับไปยังผู้ขนส่ง (Claim Letter to Carrier)
  4.4 ใบกำกับสินค้า (Invoice) และเอกสารแสดงรายการสินค้า (Packing List)
  4.5 ใบตราส่ง (Bill of Lading หรือ Air Waybill สำหรับกรณีสินค้าทางอากาศยาน)
  4.6 เอกสารการตรวจพบความเสียหายของสินค้า ณ สถานที่ตรวจปล่อยสินค้า เช่น Survey Note , Short & Overland Cargo List, DMC etc.
  4.7 หนังสือตอบกลับจากผู้ขนส่ง (Correspondence Letter from Carrier)
  4.8 เอกสารประกอบอื่นๆ ที่บริษัทฯ ร้องขอและแจ้งให้ทราบ


สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ฝ่ายสินไหมทดแทนรถยนต์และทั่วไป

โทร. 02-202-9576 Fax. 02-245-7994

E-mail : Wachira.wan@Siamcityins.com

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-202-9500,02-760-9500 โทรสาร 02-202-9555
สายด่วนอุบัติเหตุ : 02-202-9500,02-760-9500
สถานที่ตั้งบริษัท
  สาขาหาดใหญ่
  ผู้รับผิดชอบ : นายวรการ อารีรัชชกุล
  เลขที่ 13,15 ซ.สยามซิตี้เซ็นเตอร์ 1 ถ.เพชรเกษม
  อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
  โทรศัพท์ : 074-232-197-8
  โทรสาร : 074-232-566
  สาขาสุราษฎร์ธานี
  ผู้รับผิดชอบ : นายธเนศ ชาคริตสกุล
  234/34-35 หมู่ที่ 1 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย
  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์ : 077-219-899
  โทรสาร : 077-219-898
  สาขาภูเก็ต
  ผู้รับผิดชอบ : นายชำนาญ สังข์แก้ว
  22/72-73 ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง ต.ตลาดใหญ่
  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
  โทรศัพท์ : 076-232602-3
  โทรสาร : 076-232604
  สาขาเชียงใหม่
  ผู้รับผิดชอบ : นายประสพโชค แก่นเรณู
  148 ถนนรัตนโกสินทร์ ต.ช้างม่อย
  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
  โทรศัพท์ : 053-876-280-1
  โทรสาร : 053-233-912
  สาขาอุดรธานี
  ผู้รับผิดชอบ : นายบรรจง จันทราช
  599/16-17 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง
  อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
  โทรศัพท์ : 042-212059, 042-223-431
  โทรสาร : 042-212054
  สาขาอุบลราชธานี
  ผู้รับผิดชอบ : นายประทีป บุญชัย
  เลขที่ 985/1 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง
  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  โทรศัพท์ : 045-311-635-36
  โทรสาร : 045-280-401
  สาขาพิษณุโลก
  ผู้รับผิดชอบ : นายชยพัทธ์ จันทร์สุทัศน์
  เลขที่ 508 - 509 หมู่ที่ 8
  ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ : 055-986149
  โทรสาร : 055-986148
  สาขานครราชสีมา
  ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติพงศ์ ลิ้มโฆษิต
  เลขที่ 92 และ 94 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง
  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์ : 044-248-368
  โทรสาร : 044-248-369
  สาขานครปฐม
  ผู้รับผิดชอบ : นายสนธยา เก้าประดิษฐ์
  444/14-15 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.หนองดินแดง
  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  โทรศัพท์ : 034-985-316
  โทรสาร : 034-985-319
  สาขาพัทยา
  ผู้รับผิดชอบ : นายชลธาร ผดุงญาติ
  23/16 ถนนสุขุมวิท ต.นาเกลือ
  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  โทรศัพท์ : 038-410-414
  โทรสาร : 038-410-459
  สาขาสระบุรี
  ผู้รับผิดชอบ : นายบูรณ์พิภพ สุรภาพมงคล
  เลขที่ 61/28 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น
  อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
  โทรศัพท์ : 036-387-394
  โทรสาร : 036-387-395

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2561 ไตรมาส 2

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2561 ไตรมาส 1

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2560

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2559

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2558

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2557

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2556

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2555

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2554

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2553

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2552

ข้อมูลงบการเงินย่อ ประจำปี 2560

ข้อมูลงบการเงินย่อ ประจำปี 2559

ข้อมูลงบการเงินย่อ ประจำปี 2558

ข้อมูลงบการเงินย่อ ประจำปี 2557

ข้อมูลงบการเงินย่อ ประจำปี 2556

ข้อมูลงบการเงินย่อ ประจำปี 2555


บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-202-9500 โทรสาร 02-202-9555 E-mail : siamcityins@siamcityinsurance.com
Siam City Insurance.co.th