เพื่อประกอบการยื่นต่อภาษีกับกรมการขนส่งทางบก และให้ความคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย สำหรับผู้ประสบภัยจากรถยนต์
1.  จำกัดอายุรถไม่เกิน 30 ปี
2.  ลักษณะการใช้รถเพื่อส่วนบุคคลหรือการพาณิชย์เท่านั้น ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
3.  อัตราเบี้ย เป็นแบบคงที่ และเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
4.  การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

     เงื่อนไขและข้อยกเว้น     

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท
การเสียชีวิตภายหลังการรักษา 35,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนที่เกินค่าเสียหายเบื้องต้น
ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ 465,000 บาท
ชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยใน (ไม่เกิน 20 วัน) 200 บาท/วัน