ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

***************

 

 

 

 

รายละเอียดความคุ้มครอง ทุนประกันภัย
Plan 1 Plan 2 Plan 3
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ/สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป
- จากอุบัติเหตุทั่วไป 100,000 150,000 200,000
- จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย 50,000 75,000 100,000
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 75,000 100,000
2. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ 100,000 150,000 200,000
3. ค่าชดเชยรายได้รายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุทั่วไป ฆาตกรรม และอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์ (สูงสุด 30 วัน) 300
4. ค่าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอย 180 วัน) 10,000 15,000 20,000
5. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการส่งศพกลับภูมิลำเนา 10,000 10,000 10,000

ราคาเบี้ยรวม

540

795

1,280

 เงื่อนไขการรับประกัน
  1. การประกันภัยฉบับนี้เป็น "การประกันภัยอุบัติเหตุ" และผู้เอาประกันภัยจะได้รับ "กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ" ผ่าน "ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์" เท่านั้น
  2. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 15-60 ปีบริบูรณ์
  3. ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นคนสัญชาติไทย และมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และมีอวัยวะครบ 32 ประการ
  4. ผู้เอาประกันภัยสามารถจะขอทำประกันภัยได้เพียง 1 แผนประกันภัยต่อปีเท่านั้น
  5. ผู้เอาประกันภัยทีมีอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์จะสามารถซื้อแผนประกันภัยทุนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
  6. ผู้รับผลประโยช์ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะต้องระบุเป็นทายาทโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
  7. การประกันภัยนี้ไม่รับประกันภัยผู้เอาประกันที่มีอาชีพดังนี้ พนักงานประจำอากาศยาน พนักงานประจำเรือ นักดำน้ำ คนงานเหมือง นักกีฬาอาชีพ ทหาร ตำรวจ