FWD General insurance เอฟดับบลิวดีประกันภัย ทำประกัน online ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก ประกันภัยรายย่อย
 
นโยบายความเป็นส่วนตัว
       ด้วยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กำหนดให้บริษัทประกันภัย ต้องจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานมีความมั่นคงปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด
       บริษัทฯ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น และบรืษัทฯ จะขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ ในกรณีอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

  คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล
       บริษัทฯ มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ จะให้ความสำคัญถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่จัดเก็บ

  การระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
       บริษัทฯ มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผล และแสดงข้อมูล เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ หากภายหลังบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ พร้อมนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานด้วย

  ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
       บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บ รวบรวมไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล

  การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
       บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย การใช้ การแปลง การแก้ไข หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือไม่ได้รับอนุญาต โดยสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทฯ ตามประกาศบริษัทฯ เรื่อง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึง
       • การสำรองและทดสอบข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลสูญหาย ประกอบด้วย ข้อมูลที่สำรอง ความถี่ในการสำรอง สื่อที่ใช้ สถานที่เก็บ วิธีการเก็บรักษา และการนำไปใช้งาน
       • การป้องกันมัลแวร์เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลสูญหาย
       • การจัดระดับชั้นความลับ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ
       • การกำหนดวิธีรับส่ง ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามระดับชั้นความลับ
       • การแยกระบบที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญออกจากระบบอื่นๆรวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ และระบบเครือข่าย
       • การกำหนดมาตรการในการทำลายข้อมูลและสื่อบันทึกข้อมูลทั้งชนิดถาวรและการนำกลับมาใช้ใหม่รอบความถี่ และผู้รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีการใช้งานจะได้รับการทำลายอย่างปลอดภัย ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก
       • การกำหนดขั้นตอนในการลงทะเบียน การยืนยันตัวบุคคลตามรหัสผ่านที่ได้รับอนุญาตและการควบคุมสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ
       • จำกัดการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และกำหนดผู้ที่ทำหน้าที่ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องการแปลงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ
       •  กำหนดมาตรการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานและการกำหนดสัญญาในการรักษาความลับของข้อมูล เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ

  การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล
       บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำร้องขอดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้ หากระบบบริการใดมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนดำเนินการ

       ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอข้างต้น ผู้ควบคุมข้อมูลของบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งเหตุผลให้เจ้าของข้อมูลทราบ อีกทั้งบอกกล่าวให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงสิทธิในการโต้แย้งการไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าว โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลทำการลบ แก้ไข ปรับปรุง หรือทำให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

  ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูล
       บริษัทฯ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล การจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศบริษัทฯ เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเคร่งครัด


  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
  ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560
FWD General Insurance