Siam city insurance สยามซิตี้ประกันภัย ทำประกัน online ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก ประกันภัยรายย่อย นักเรียนอุ่นใจ Full Width Slider (html validation demostration) - Jssor Slider, Slideshow
javascript

    1. ชำระเงินสด/เช็ค/บัตรเครดิต ที่สำนักงานใหญ่ และสาขาของบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
    2. ชำระเงินสด/เช็ค ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร 7 แห่ง ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยนำฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)"

    โปรดระบุรายละเอียด ชื่อผู้เอาประกันภัย / เลขที่กรมธรรม์ / เบอร์โทรศัพท์ ใน ใบรับฝากเงินของธนาคาร และ นำส่ง สำเนาใบรับฝากเงินของธนาคาร ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมเบี้ยประกันภัยและธุรการตัวแทน ผ่านทาง E-Mail : คุณวรดา จงสกุลศิริ Warada.jon@siamcityins.com / คุณวิลาวรรณ เพียอ้ม Wilawan.pia@siamcityins.com หรือ Line ID : 0814990621 หรือ โทรสาร 0-2202-9555 ระบุ " เอกสารส่ง ฝ่ายควบคุมเบี้ยประกันภัยและธุรการตัวแทน คุณวรดา / วิลาวรรณ " หรือ ไปรษณีย์ มายังฝ่ายควบคุมเบี้ยประกันภัยและธุรการตัวแทน ตามชื่อ ที่อยู่ บริษัทฯ


    3. ชำระบัตรเครดิต ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) / VISA หรือ Master Card ทุกธนาคาร / Non-Bank Credit Card (บัตรที่ธนาคารมิได้เป็นผู้ออกเอง) โดยกรอกรายละเอียด แบบฟอร์ม "หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัย ผ่านบัตรเครดิต" และลงลายมือชื่อ เหมือนกับที่ให้ไว้กับธนาคาร พร้อมแนบสำเนาบัตรเครดิตด้านหน้า/หลัง (ชัดเจน) และนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมเบี้ยประกันภัยและธุรการตัวแทน ทาง E-mail : คุณวรดา จงสกุลศิริ Warada.jon@siamcityins.com / คุณวิลาวรรณ เพียอ้ม Wilawan.pia@siamcityins.com หรือ ทางโทรสาร 0-2202-9555 ระบุ " เอกสารส่ง ฝ่ายควบคุมเบี้ยประกันภัยและธุรการตัวแทน คุณวรดา / วิลาวรรณ "


    4. ชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หากชำระเช็ค โปรดสั่งจ่ายในนาม "บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)" โดยขีดคร่อม ระบุ "A/C Payee Only" และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" พร้อมทั้งระบุ "เลขที่กรมธรรม์" ที่ด้านหลังเช็ค และโปรดเรียกเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2202-9500 ต่อ ฝ่ายควบคุมเบี้ยประกันภัยและธุรการตัวแทน
หรือสายตรง คุณวรดา 0-2202-9616 คุณวิลาวรรณ 0-2202-9614

Siam City Insurance.co.th